หลักสูตรสามัญ

 
แผนกอนุบาล
ในระดับอนุบาลเน้นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ และนำวิชาภาษาจีนเสริมในหลักสูตรจัดประสบการณ์สำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ และสติปัญญา เรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ บูรณาการผ่านนวัตกรรม Story line , Project Approach , Whole Language Approach


 
แผนกประถมศึกษา
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนได้นำวิชาภาษาจีนเข้าจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังจัดทำการสอนแบบโครงงาน Project Approach เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึก ให้นักเรียนแก้ปัญหาข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหามีการจัดการสอนทางด้านศิลปะ เพื่อสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก ส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของมวลประสบการณ์ที่จัดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.