การแสดงละครกลางแจ้ง อิงประวัติศาสตร์ (วิชาประวัติศาสตร์)