งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12