การรับสมัคร  ระดับอนุบาล
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป ผู้ปกครองติดต่อขอซื้อใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
   1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป
   2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
   4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (พร้อมหน้าแรก) อย่างละ 1 ชุด
   5. ใบรับรองแพทย์
   6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 
เอกสารประกอบการมอบตัว
ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาด้วย พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
   1. เอกสารมอบตัว กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแรกเข้า
   2. ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ขึ้นไป)
เครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ ประกอบด้วย เครื่องนอน ชุดนอน ชุดพละ กระเป๋านักเรียน
 
กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2  ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี
 
การรับสมัคร  ระดับประถมศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป ผู้ปกครองติดต่อขอซื้อใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
   2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (พร้อมหน้าแรก) อย่างละ 1 ชุด
   4. ใบรับรองแพทย์
   5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการมอบตัว
ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาด้วย พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
   1. เอกสารมอบตัว กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแรกเข้า
   2. ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
   3. ระเบียนแสดงผลการเรียน คือ ปพ. 1  (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป)
 
กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2  ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

หมายเหตุ : เปิดให้ท่านผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.00 น.ติดต่อโรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
เลขที่ 99 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02 720 4735, 02 720 4041-2
อีเมล์ : info@panaya.ac.th
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
105 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
02 720 4735
02 720 4041-2
อีเมล์
info@panaya.ac.th
panayaschool@outlook.co.th
© Panaya Phatthanakan School. All rights reserved.